InterConf
Latest Publications


TOTAL DOCUMENTS

785
(FIVE YEARS 785)

H-INDEX

0
(FIVE YEARS 0)

Published By Scientific Publishing Center Interconf

2709-4685

InterConf ◽  
2021 ◽  
pp. 528-533
Author(s):  
Олександр Зайцев ◽  
Адріан Чижевський ◽  
Володимир Поліщук

В статті розглянуто теоретичні основи проблематики оцінювання спеціалістів різних галузей, розроблено моделі та методи комплексного оцінювання спеціалістів функціонування муніципалітету, сконструйовано загальні алгоритми моделей оцінювання спеціалістів за допомогою нечіткої та гібридної нечіткої математичних моделей, здійснено експериментальну верифікацію розроблених алгоритмів, створено та продемонстровано програмну реалізацію комплексного оцінювання спеціалістів муніципалітету. Розроблена технологія підвищує ступінь обґрунтованості прийняття управлінських рішень щодо відбору спеціалістів на вакантні посади, використовує аналіз міркувань, досвід та знання менеджерів.


InterConf ◽  
2021 ◽  
pp. 251-258
Author(s):  
Ірина Кауза

Diegetic narrative is a general linguistic phenomenon, which together with other types and modifications forms a system of language for the transmission of information, thoughts, expressions of will, states, feelings of the characters. Analysis of the thoughts of the characters in the novels of M. Drebble helps to solve certain problems.


InterConf ◽  
2021 ◽  
pp. 377-386
Author(s):  
Anna Prokhorova

Goal. The aim of the study was to compare the results of surface electromyography after injection of Botulinum toxin type A and standard medical therapy. Material and methods. The study encompassed 62 participants with chronic daily headaches (CDH). Group I included 26 patients with chronic migraine (15 treated with BTX-A injection and 11 treated with standard medical therapy), whilst, Group II comprised of 36 patients with chronic tension type headache (20 treated with BTX-A injection and 16 treated with standard medical therapy) with an average age of 32.1 ± 10.3 (M ± SD) years. Before and after therapy, clinical questionnaires, instrumental data, and headache episode characteristics were collected from all patients. To examine the differences between BTX - A injection and standard medical therapy, we measured muscle activity with surface EMG in patients with chronic daily headache before and after 3 months of treatment. On days when the patients had no headache attacks, the surface EMG was measured. Results. After treatment, surface electromyography data revealed a statistically significant difference in outcomes between the patients who received BTX-A injection and those who received standard medical therapy. Before treatment on surface EMG, all patients with chronic daily headache had high amplitude and velocity in the muscles under study, and there was no statistically significant difference between these groups, where p => 0.05. In this study, it was discovered that there was no statistically significant difference in pericranial and neck muscles dysfunction (before treatment between patients receiving BTX-A injection and standard medical therapy in Group I, patients with CM 95% CI -0.9087 - 0.4887; t = -0.607, df = 40, p = 0.5470 and Group II, patients with CTTH 95 % CI -0.5756 - 0.4356, t = -0.27, After treatment, there was a statistically significant difference between groups treated by BTX- A injection and standard medical therapy, with CM 95% CI 0.3258 - 1.4142, t = 3.231, df = 40, p = 0.0025 and CTTH 95 % CI 0.1020 - 1.1780, t = 2.381, df = 58, p = 0.0206, where p = <0.05. Conclusion. The obtained results testify the effectiveness of BTX-A injections compared to standard medical therapy in patients with CDH.


InterConf ◽  
2021 ◽  
pp. 222-234
Author(s):  
Ніна Ткаченко

Розглянуто відомості вітчизняних та зарубіжних вчених щодо визначення самооцінки як психологічного явища, як предиктора психологінчого благополуччя; розуміння конформізму як психологічного феномену. Представлено результати емпіричного дослідження щодо особливостей конформізму в студентів з різними рівнями самооцінки. Встановлено, що студенти мають високий рівень домагань та середній рівень самооцінки, завищений рівень інтегрального показника самовідношення, загальний рівень самоінтересу, самосприйняття та самоповаги, середній рівень суб’єктивного контролю, ситуативні прояви зовнішньої конформності, внутрішньої конформності та нонконформізму, а також виражену стійку самостійність.


InterConf ◽  
2021 ◽  
pp. 558-574
Author(s):  
Елена Синьковская ◽  
Андрей Игнатенко

В роботе приведено теоретическое обоснование эффективности предложенной сталебетонной цилиндрической опоры с сетчатой обоймой. На основании выполненного анализа теоретических данных проведены экспериментальные исследования; разработана система измерения продольных деформаций и поперечных перемещений и способ передачи запланированной внешней нагрузки. В результате экспериментальных исследований получены и проанализированы разрушающие нагрузки, продольны деформации и поперечные деформации.


InterConf ◽  
2021 ◽  
pp. 259-266
Author(s):  
Н. Рудницька ◽  
Д. Сацюк

У статті досліджено основні активні словотвірні моделі та інші шляхи поповнення сучасної французької мови, окреслено функції суфіксів як дериваційних елементів, що зумовлюють позитивні зміни в сучасному французькому словотворі. Охарактеризовано особливості афіксального і неморфологічного словотвору. Дослідження також аналізує зовнішні та внутрішні чинники поповнення сучасної французької мови: утворення неологізмів, використання запозичень та утворення нових лексем з допомогою власних мовних ресурсів, зміни семантичної структури слів, які дозволяють збільшити і осучаснити словниковий склад сучасної французької мови. На конкретних прикладах запозичень лексем англо-американського походження охарактеризовані також деякі неологічні процеси у мовному глобалізованому просторі.Зазначено, що шляхи поповнення активного словника французької мови мають як кількісний, так i якісний характер. Кількісні зміни пов’язані з різноманітними видами морфологічного, синтаксичного та синтаксико-морфологічного способів словотвору, з утворенням неологізмів та використання запозичень. Якісні зміни пов’язані зі зміною змісту лексичних одиниць.


InterConf ◽  
2021 ◽  
pp. 437-450
Author(s):  
Vladimer Tsitsishvili ◽  
Nanuli Dolaberidze ◽  
Manana Nijaradze ◽  
Nato Mirdzveli ◽  
Zurab Amiridze ◽  
...  

The purpose of present work was to study tensile and stretch of paper prepared with the use of bactericide zeolite fillers containing up to 130 mg/g of silver, 72 mg/g of copper, and 58 mg/g of zinc, prepared by ion exchange reactions using heulandite-clinoptilolite from the Rkoni plot of the Tedzami deposit, Eastern Georgia. Filled papers with zeolite content up to 4 g/m2 and bactericidal activity confirmed by the colony forming unit assay were manufactured on the production lines of the GPM enterprise (Tbilisi, Georgia). The measured tensile strength and percentage elongation of filled paper depend on the nature of the filler and its metal content; the introduction of pure zeolite filler reduces the tensile and stretch of the paper, but fillers containing silver and copper increase the tensile strength. Accelerated aging results in lower tensile and stretch, but zeolite fillers generally make the paper more resistant to aging.


InterConf ◽  
2021 ◽  
pp. 575-581
Author(s):  
Răzvan Bucătaru ◽  
Petronel Moisescu

Tennis has become an increasingly physical sport due to the equipment and the technology used in playing it. The rackets and the strings currently used favor a very fast game. If in the beginnings of the white sport, the main motor quality was coordination, I tend to believe that nowadays the percentage of other motor qualities has risen . Expressions such as the ball spins (R.P.M), the speed of the winning blow or the extremely short time of a game are increasingly used by sports commentators. In this paper I wish to point out the difference between the standard physical training and the modern "tennis 10" training method in athletes aged 8-10.


InterConf ◽  
2021 ◽  
pp. 235-243
Author(s):  
Gulnar Asgarova

Məqalədə durğu işarələri sisteminin, yəni punktuasiyanın müasir dilçilikdə yeni baxış bucağından – semiotik-praqmatik, mətn dilçiliyi aspektlərindən bəhs olunur. Məqalədə qeyd olunur ki, hal-hazırda durğu işarələrinə münasibət ənənəvilikdən bir qədər fərqlənir. Çünki müasir dilçilikdə punktuasiya sisteminin yeni aspektləri əsasında tədqiqatlar aparılmaqdadır. Müasir dövrdə punktuasiya sisteminin mətn dilçiliyi aspektindən, semiotik və praqmatik baxımdan təhlili dilçiliyin bu sahəsinin nəzəri cəhətdən hələ də az öyrənildiyini göstərməkdədir. Punktuasiyaya funksional yanaşma durğu işarələrinə kompleks yanaşma, sistemli yanaşma deməkdir. Məqalədə semiotika nəzəriyyələrinin baniləri Çarlz Morris və Çarlz Pirsdən istinadlar verilir, durğu işarələrinin semiotik-praqmatik mahiyyəti izah olunur. Məqalədə durğu işarələrinə funksional yanaşmağın linqvistik önəmi göstərilir. Araşdırmada durğu işarələrinin mətn dilçiliyi baxımından söyləmin təşkilndə rolu təsbit olunur, yazılı mətnin təşkilində durğu işarələrinin müstəsna əhəmiyyəti diqqətə çatdırılır.


InterConf ◽  
2021 ◽  
pp. 458-464
Author(s):  
Тeтянa Вoйцeхiвськa ◽  
Iгop Зaxapa

Eкoнoмiя eнepгoнoсiїв нeopгaнiчнoгo пoхoджeння, встaнoвлeння жopстких нopм викидiв шкiдливих peчoвин з вiдпpaцьoвaними гaзaми, a тaкoж oбмeжeння eмiсiї oксиду вуглeцю спoнукaють бiльшiсть кpaїн свiтoвoї спiвдpужнoстi шукaти шляхи змeншeння нeбeзпeчнoгo впливу тeплoвих двигунiв нa нaвкoлишнє сepeдoвищe. Oстaннiм чaсoм всe бiльш шиpoкe poзпoвсюджeння нaбувaє aльтepнaтивнe пaливo нa oснoвi poслинних oлiй (piпaкoвoї, сoняшникoвoї, apaхiсoвoї, пaльмoвoї тoщo) тa їх пoхiдних. Iнтeнсивнi poбoти з пepeвeдeння дизeльних двигунiв нa бioпaливo пpoвoдяться як у кpaїнaх з oбмeжeним eнepгeтичним пoтeнцiaлoм, тaк i в кpaїнaх з вeликими зaпaсaми нaфтoвoгo пaливa, a тaкoж у висoкo poзвинутих кpaїнaх, щo мaють мoжливiсть пpидбaти нaфтoвi eнepгoнoсiї. Спoживaння свiтлих нaфтoпpoдуктiв в Укpaїнi з кoжним poкoм зpoстaє i нa сьoгoднi склaдaє близькo 14 млн. т/piк. Тaкий стaн спpaв пpизвoдить дo зaлeжнoстi пaливo-eнepгeтичнoгo кoмплeксу Укpaїни, a oтжe i всiєї eкoнoмiки вiд кpaїн-iмпopтepiв цьoгo вaжливoгo пpoдукту. Щoб змeншити цeй вплив в Укpaїнi нeoбхiднo впpoвaджувaти виpoбництвo i peaлiзaцiю aльтepнaтивних чи вiднoвлювaльних видiв пaлив. Кpiм змeншeння впливу вiд кpaїн-iмпopтepiв викopистaння вiднoвлювaльних видiв пaлив дoзвoлить змeншити кiлькiсть шкiдливих peчoвин в вiдпpaцьoвaних гaзaх тим сaмим пoкpaщити eкoлoгiчну ситуaцiю в нaшiй дepжaвi.


Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document