Journal of Hydrology
Latest Publications


TOTAL DOCUMENTS

20973
(FIVE YEARS 5509)

H-INDEX

227
(FIVE YEARS 49)

Published By Elsevier

0022-1694
Updated Monday, 17 January 2022

2022 ◽  
pp. 127433
Author(s):  
Lei Chen ◽  
Jiaqi Li ◽  
Jiajia Xu ◽  
Guowangchen Liu ◽  
Wenzhuo Wang ◽  
...  

2022 ◽  
pp. 127359
Author(s):  
Huilin Wang ◽  
Peitong Cong ◽  
Zhengtao Zhu ◽  
Wei Zhang ◽  
Yidan Ai ◽  
...  
Keyword(s):  

2022 ◽  
pp. 127436
Author(s):  
Lisa Baulon ◽  
Delphine Allier ◽  
Nicolas Massei ◽  
Hélène Bessiere ◽  
Matthieu Fournier ◽  
...  

2022 ◽  
pp. 127432
Author(s):  
Baoxu Zhao ◽  
Huimin Lei ◽  
Dawen Yang ◽  
Shuyu Yang ◽  
Jerasorn Santisirisomboon

2022 ◽  
pp. 127404
Author(s):  
Farhad Bahmanpouri ◽  
Silvia Barbetta ◽  
Carlo Gualtieri ◽  
Marco Ianniruberto ◽  
Naziano Filizola ◽  
...  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document