rice straw
Recently Published Documents


TOTAL DOCUMENTS

4838
(FIVE YEARS 1608)

H-INDEX

96
(FIVE YEARS 21)

2022 ◽  
Vol 113 ◽  
pp. 64-71
Author(s):  
Ying-heng Fei ◽  
Zuannan Zhang ◽  
Zhuofeng Ye ◽  
Qihang Wu ◽  
Ye-tao Tang ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 173 ◽  
pp. 104374
Author(s):  
Husen Qiu ◽  
Jieyun Liu ◽  
Xiangbi Chen ◽  
Yajun Hu ◽  
Yirong Su ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 214 ◽  
pp. 122-137
Author(s):  
Shuren Chen ◽  
Hantao Ding ◽  
Zhong Tang ◽  
Shuaihua Hao ◽  
Yunfei Zhao

2022 ◽  
Vol 138 ◽  
pp. 298-307
Author(s):  
Anubhuti Bhatnagar ◽  
Abhishek Singhal ◽  
Henrik Tolvanen ◽  
Kati Valtonen ◽  
Tero Joronen ◽  
...  
Keyword(s):  

2022 ◽  
Vol 154 ◽  
pp. 111742
Author(s):  
An Ha Truong ◽  
Minh Ha-Duong ◽  
Hoang Anh Tran

Fuel ◽  
2022 ◽  
Vol 309 ◽  
pp. 122117
Author(s):  
Yang Yu ◽  
Yuanyuan Sha ◽  
Jianming Yu ◽  
Linlin Zhou ◽  
Xiangxue Chen ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 304 ◽  
pp. 114294
Author(s):  
Minh N. Nguyen ◽  
Anh T.Q. Nguyen ◽  
Stefan Dultz ◽  
Toshiki Tsubota ◽  
Lim T. Duong ◽  
...  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document