Drying Technology
Latest Publications


TOTAL DOCUMENTS

6068
(FIVE YEARS 625)

H-INDEX

82
(FIVE YEARS 11)

Published By Informa Uk (Taylor & Francis)

1532-2300, 0737-3937

2022 ◽  
pp. 1-14
Author(s):  
Xing Ren ◽  
Linlin Li ◽  
Junliang Chen ◽  
Lujie Zhao ◽  
Panpan Liu ◽  
...  

2021 ◽  
pp. 1-3
Author(s):  
Shivanand S. Shirkole ◽  
Aparupa Pani ◽  
Arun S. Mujumdar

2021 ◽  
pp. 1-17
Author(s):  
Ayyoub M. Momen ◽  
Viral K. Patel ◽  
Kyle R. Gluesenkamp ◽  
Donald Erdman ◽  
James Kiggans ◽  
...  
Keyword(s):  

2021 ◽  
pp. 1-11
Author(s):  
Zhe Wang ◽  
Xu Duan ◽  
Linlin Li ◽  
Guangyue Ren ◽  
Tiantian Wu ◽  
...  

2021 ◽  
pp. 1-8
Author(s):  
Qihan Zhang ◽  
Liuyu Gong ◽  
Yewei Zhang ◽  
Ya Shen ◽  
Lin Shen ◽  
...  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document