SCIENCEGATE

Economic Development

H-INDEX

161
(FIVE YEARS 42)

Total Documents

46,467
(FIVE YEARS +10,000)

2021 ◽
Vol 129 ◽
pp. 104531
Author(s):
Xiaojing Yi
Kun Sheng
Yuanyue Wang
Shuhong Wang