SCIENCEGATE

Saudi Arabia

H-INDEX

90
(FIVE YEARS 43)

Total Documents

32,011
(FIVE YEARS +10,000)

Keyword(s):

2021 ◽
Vol 10(1)
Author(s):
An-Ran Zhang
Wen-Qiang Shi
Kun Liu
Xin-Lou Li
Ming-Jin Liu
Wen-Hui Zhang
Guo-Ping Zhao
Jin-Jin Chen
Xiao-Ai Zhang
Dong Miao
Wei Ma
Wei Liu
Yang Yang
Li-Qun Fang

2021 ◽
Vol 21(1)
Author(s):
Mohamed O. Humoodi
Mona A. Aldabbagh
Maher M. Salem
Yousef M. Al Talhi
Sara M. Osman
Mohammed Bakhsh
Abdullah M. Alzahrani
Maha Azzam

Cureus
2021 ◽
Author(s):
Sulaiman A Alshammari
Anwar N Alajmi
Rema A Albarrak
Alaa B Alaqil
Ghaida K Alsaeed
Muneerah Z Alzayed
Hamdan N Alajami
Jaffer B Baqar
Sheraz Ali

2021 ◽
Vol 33(2)
pp. 128-134
Author(s):
Samah I Abohamr
Mubarak A Aldossari
Hala A Amer
Hiba M Saadeddin
Sara W Abulhamid
Fayaz A Bhat
Eman Abdul Aziz Elsheikh