Bioengineered
Latest Publications


TOTAL DOCUMENTS

1862
(FIVE YEARS 1377)

H-INDEX

25
(FIVE YEARS 10)

Published By Landes Bioscience

2165-5987, 2165-5979

Bioengineered ◽  
2022 ◽  
Vol 13 (2) ◽  
pp. 2398-2411
Author(s):  
Lanfang Fu ◽  
Juyun Zhang ◽  
Zhu Lin ◽  
Yi Li ◽  
Guijun Qin

Bioengineered ◽  
2022 ◽  
Vol 13 (2) ◽  
pp. 2130-2138
Author(s):  
Yasi Xing ◽  
Xinfa Zhang ◽  
Fangyuan Qin ◽  
Jingwen Yang ◽  
Lei Ai ◽  
...  

Bioengineered ◽  
2022 ◽  
Vol 13 (2) ◽  
pp. 2139-2172
Author(s):  
Reetu Saini ◽  
Anil Kumar Patel ◽  
Jitendra Kumar Saini ◽  
Chiu-Wen Chen ◽  
Sunita Varjani ◽  
...  

Bioengineered ◽  
2022 ◽  
Vol 13 (2) ◽  
pp. 2272-2284
Author(s):  
Shaolei Wang ◽  
Dehua Liu ◽  
Hong Wei ◽  
Yang Hua ◽  
Guodong Shi ◽  
...  

Bioengineered ◽  
2022 ◽  
Vol 13 (2) ◽  
pp. 2346-2359
Author(s):  
Wei Wei ◽  
Zhentao Sun ◽  
Shifeng He ◽  
Wanyue Zhang ◽  
Sai Chen ◽  
...  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document