The investigation of photoluminescence properties in InxGa1-xN/GaN multiple quantum wells structures with varying well number

2022 ◽  
pp. 413703
Author(s):  
F. Sonmez ◽  
S. Ardali ◽  
B. Arpapay ◽  
E. Tiras
2007 ◽  
Vol 38 (6-7) ◽  
pp. 767-770
Author(s):  
Li Shuti ◽  
Fan Guanghan ◽  
Zhou Tianming ◽  
Zheng Shuwen ◽  
Sun Huiqing

AIP Advances ◽  
2013 ◽  
Vol 3 (7) ◽  
pp. 072111 ◽  
Author(s):  
Qi Wang ◽  
Zhigang Jia ◽  
Xiaomin Ren ◽  
Yingce Yan ◽  
Zhiqiang Bian ◽  
...  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document