state of health
Recently Published Documents


TOTAL DOCUMENTS

1715
(FIVE YEARS 782)

H-INDEX

63
(FIVE YEARS 14)

2022 ◽  
Vol 46 ◽  
pp. 103855
Author(s):  
Samppa Jenu ◽  
Ari Hentunen ◽  
Jari Haavisto ◽  
Mikko Pihlatie

2022 ◽  
Vol 521 ◽  
pp. 230892
Author(s):  
Zheng Chen ◽  
Hongqian Zhao ◽  
Yuanjian Zhang ◽  
Shiquan Shen ◽  
Jiangwei Shen ◽  
...  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document