Journal of Cellular Physiology
Latest Publications


TOTAL DOCUMENTS

17372
(FIVE YEARS 2642)

H-INDEX

186
(FIVE YEARS 25)

Published By Wiley (John Wiley & Sons)

1097-4652, 0021-9541

Author(s):  
Yi‐Liang Liu ◽  
I‐Hsin Hsiao ◽  
Yen‐Hung Lin ◽  
Chih‐Li Lin ◽  
Ming‐Shiou Jan ◽  
...  

Author(s):  
Xing‐Jie Wang ◽  
Xiao‐Qing Ni ◽  
Sheng Zhao ◽  
Rui‐Zhe Zhao ◽  
Xiao‐Hai Wang ◽  
...  

Author(s):  
Andreas M. Bapst ◽  
Thomas Knöpfel ◽  
Karen A. Nolan ◽  
Faik Imeri ◽  
Claus D. Schuh ◽  
...  
Keyword(s):  

Author(s):  
Lucile Yart ◽  
Maud Frieden ◽  
Stéphane Konig ◽  
Marie Cohen ◽  
Begoña Martinez de Tejada
Keyword(s):  

Author(s):  
Kokoro Iwata ◽  
Keita Kawarabayashi ◽  
Keigo Yoshizaki ◽  
Tian Tian ◽  
Kan Saito ◽  
...  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document