Journal of Cancer
Latest Publications


TOTAL DOCUMENTS

3824
(FIVE YEARS 3337)

H-INDEX

51
(FIVE YEARS 37)

Published By Ivyspring International Publisher

1837-9664
Updated Tuesday, 07 September 2021

2021 ◽  
Vol 12 (21) ◽  
pp. 6429-6438
Author(s):  
Peng Zhang ◽  
Xueping Gu ◽  
Na Zhang ◽  
Liang Liu ◽  
Xuchen Dong ◽  
...  
Keyword(s):  

2021 ◽  
Vol 12 (21) ◽  
pp. 6411-6421
Author(s):  
Mehak Passi ◽  
Stefan Zahler

2021 ◽  
Vol 12 (21) ◽  
pp. 6401-6410
Author(s):  
Deborah Zeiter ◽  
Tatjana Vlajnic ◽  
Andreas Schötzau ◽  
Viola Heinzelmann-Schwarz ◽  
Céline Montavon

2021 ◽  
Vol 12 (20) ◽  
pp. 6189-6197
Author(s):  
Dongzhi Zhang ◽  
Haiping Jiang ◽  
Junyi Ye ◽  
Ming Gao ◽  
Xinzhuang Wang ◽  
...  

2021 ◽  
Vol 12 (21) ◽  
pp. 6310-6319
Author(s):  
Jing Chen ◽  
Cunmin Zhou ◽  
Juan Yi ◽  
Jingjing Sun ◽  
Bei Xie ◽  
...  

2021 ◽  
Vol 12 (21) ◽  
pp. 6301-6309
Author(s):  
Ruotao Xiao ◽  
Yanchun Qin ◽  
Lei Liu ◽  
Zhigang Chen ◽  
Bin Yang ◽  
...  

2021 ◽  
Vol 12 (20) ◽  
pp. 6198-6208
Author(s):  
Yanjuan He ◽  
Duanfeng Jiang ◽  
Kaixuan Zhang ◽  
Yinghong Zhu ◽  
Jingyu Zhang ◽  
...  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document