Microvascular Research
Latest Publications


TOTAL DOCUMENTS

4320
(FIVE YEARS 489)

H-INDEX

112
(FIVE YEARS 15)

Published By Elsevier

1095-9319, 0026-2862

2022 ◽  
Vol 140 ◽  
pp. 104297
Author(s):  
Fengyang Li ◽  
Xue Gou ◽  
Dan Xu ◽  
Dan Han ◽  
Kai Hou ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 140 ◽  
pp. 104296
Author(s):  
Bo Pang ◽  
Hanwen Mao ◽  
Jing Wang ◽  
Wenjing Yang

2022 ◽  
Vol 140 ◽  
pp. 104281
Author(s):  
Toru Hyakutake ◽  
Hiroki Abe ◽  
Yohei Miyoshi ◽  
Manabu Yasui ◽  
Rina Suzuki ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 139 ◽  
pp. 104257
Author(s):  
Liuhong Liu ◽  
Yongyi Mai ◽  
Yunfang Liang ◽  
Xiaozhou Zhou ◽  
Ken Chen

2022 ◽  
pp. 104311
Author(s):  
Mahesh Thirunavukkarasu ◽  
Seetur R. Pradeep ◽  
Gopi Ukani ◽  
Salim Abunnaja ◽  
Mark Youssef ◽  
...  

2022 ◽  
pp. 104321
Author(s):  
Yusuke Tobe ◽  
Jun Homma ◽  
Katsuhisa Sakaguchi ◽  
Hidekazu Sekine ◽  
Kiyotaka Iwasaki ◽  
...  
Keyword(s):  

2022 ◽  
Vol 139 ◽  
pp. 104240
Author(s):  
Hsin Hsiu ◽  
Ju-Chi Liu ◽  
Chang-Jen Yang ◽  
Hsi-Sheng Chen ◽  
Mai-Szu Wu ◽  
...  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document