reduction kinetics
Recently Published Documents


TOTAL DOCUMENTS

677
(FIVE YEARS 101)

H-INDEX

54
(FIVE YEARS 5)

2021 ◽  
pp. 117406
Author(s):  
Guida Li ◽  
Wenxing Yao ◽  
Yunlei Zhao ◽  
Bo Jin ◽  
Jianyong Xu ◽  
...  

2021 ◽  
pp. 2103548
Author(s):  
Yan Kong ◽  
Yan Li ◽  
Xiahan Sang ◽  
Bin Yang ◽  
Zhongjian Li ◽  
...  

Author(s):  
Hamdane Akbi ◽  
Ahmed Mekki ◽  
Souleymen Rafai ◽  
Sabri Touidjine ◽  
Nourhane Boudina ◽  
...  

Small ◽  
2021 ◽  
pp. 2103778
Author(s):  
Huajin He ◽  
Ying Liao ◽  
Wenhua Zuo ◽  
Guochang Li ◽  
Jiabao Gu ◽  
...  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document