Oncology Reports
Latest Publications


TOTAL DOCUMENTS

12608
(FIVE YEARS 3684)

H-INDEX

60
(FIVE YEARS 36)

Published By Spandidos Publications

1791-2431, 1021-335x
Updated Thursday, 02 December 2021

2021 ◽  
Vol 47 (2) ◽  
Author(s):  
Yutaro Fujii ◽  
Vishwa Amatya ◽  
Kei Kushitani ◽  
Rui Suzuki ◽  
Yuichiro Kai ◽  
...  

2021 ◽  
Vol 47 (2) ◽  
Author(s):  
Guangliang Bai ◽  
Ning Wei ◽  
Fang Li ◽  
Peng Zhao ◽  
Zhen Meng ◽  
...  

2021 ◽  
Vol 47 (2) ◽  
Author(s):  
Ken Tanaka ◽  
Shuya Kandori ◽  
Shotaro Sakka ◽  
Satoshi Nitta ◽  
Kozaburo Tanuma ◽  
...  

2021 ◽  
Vol 47 (1) ◽  
Author(s):  
Wei-Tao Zhang ◽  
Ji-Jun Zhang ◽  
Quan Shao ◽  
Ying-Kai Wang ◽  
Jie-Peng Jia ◽  
...  

2021 ◽  
Vol 47 (1) ◽  
Author(s):  
Dai Sonoda ◽  
Koki Kamizaki ◽  
Yukiko Matsuo ◽  
Kana Aruga ◽  
Masashi Mikubo ◽  
...  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document