SCIENCEGATE

Postoperative Analgesia

H-INDEX

76
(FIVE YEARS 22)

Total Documents

3,537
(FIVE YEARS 1,441)

Author(s):
Jun Ma
Yaodan Bi
Yabing Zhang
Yingchao Zhu
Yujie Wu
Yu Ye
Jie Wang
Tianyao Zhang
Bin Liu

2021 ◽
Vol 6(3)
pp. e405
Author(s):
Kelsey A Loy
Austin S Lam
Amber M Franz
Lynn D Martin
Scott C Manning
Henry C Ou
Jonathan A Perkins
Sanjay R Parikh
Daniel K-W Low
John P Dahl

2021 ◽
Vol 12 ◽
Author(s):
Yuan Wang
Ying-Ping Jia
Li-Yuan Zhao
Qiu-Juan He
Jin-Lian Qi
Rui Zhou
Ting Yang
Zeng-Xiao Zhao
Hao-Quan Wei