genome wide
Recently Published Documents


TOTAL DOCUMENTS

42180
(FIVE YEARS 15293)

H-INDEX

362
(FIVE YEARS 44)

2022 ◽  
Vol 295 ◽  
pp. 110814
Author(s):  
Zhuonan Dai ◽  
Shaoyun Dong ◽  
Han Miao ◽  
Xiaoping Liu ◽  
Jianan Han ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 294 ◽  
pp. 110786
Author(s):  
Lifang Sun ◽  
Nasrullah ◽  
Fuzhi Ke ◽  
Zhenpeng Nie ◽  
Jianguo Xu ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 266 ◽  
pp. 109442
Author(s):  
Sarah Ashley Mueller ◽  
Stefan Prost ◽  
Ole Anders ◽  
Christine Breitenmoser-Würsten ◽  
Oddmund Kleven ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 21 (2) ◽  
pp. 389-406
Author(s):  
Yao-guang SUN ◽  
Yu-qing HE ◽  
He-xuan WANG ◽  
Jing-bin JIANG ◽  
Huan-huan YANG ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 293 ◽  
pp. 110683
Author(s):  
Hongtao Wang ◽  
Chunhui Song ◽  
Sen Fang ◽  
Zhengyang Wang ◽  
Shangwei Song ◽  
...  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document