SCIENCEGATE

Tgf Β1

H-INDEX

149
(FIVE YEARS 41)

Total Documents

8,230
(FIVE YEARS 3,834)

Author(s):
Hak Su Kim
Su-Jin Moon
Sang Eun Lee
Gi Won Hwang
Hyun Ju Yoo
Jin Woo Song

2021 ◽
Vol 12 ◽
Author(s):
Fan Wu
Yan Zhao
Qingqing Shao
Ke Fang
Ruolan Dong
Shujun Jiang
Fuer Lu
Jinlong Luo
Guang Chen

2021 ◽
pp. 2004196
Author(s):
Lukas Hobohm
Sebastian Kölmel
Caroline Niemann
Philipp Kümpers
Valentin J. Krieg
Magdalena L. Bochenek
Alexander H. Lukasz
Yvonne Reiss
Karl-Heinz Plate
Christoph Liebetrau
Christoph B. Wiedenroth
Stefan Guth
Thomas Münzel
Gerd Hasenfuß
Philip Wenzel
Eckhard Mayer
Stavros V. Konstantinides
Katrin Schäfer
Mareike Lankeit

2021 ◽
Author(s):
LiangYu Zhang
Jing Lu
FengJiao Sun
XiaoPing Lv
ChaoNan Liu
XueLi Gao

2021 ◽
Author(s):
Chunyan Liu
Mengzhen Xu
Luocheng Yan
Yulian Wang
Zhen Zhou
Shaocong Wang
Yajie Sun
Junfeng Zhang
Lei Dong

Author(s):
Wei Dai
Shenglan Liu
Shubo Wang
Li Zhao
Xiao Yang
Jingfeng Zhou
Yun Wang
Jing Zhang
Ping Zhang
Ke Ding
Yangqiu Li
Jingxuan Pan

2021 ◽
Vol 11 ◽
Author(s):
Qingjie Kang
Xudong Peng
Xiangshu Li
Denghua Hu
Guangxu Wen
Zhengqiang Wei
Baohong Yuan