Human Cell
Latest Publications


TOTAL DOCUMENTS

939
(FIVE YEARS 421)

H-INDEX

28
(FIVE YEARS 8)

Published By Springer-Verlag

1749-0774, 0914-7470

Human Cell ◽  
2022 ◽  
Author(s):  
Tian Huan ◽  
Dongfeng Chen ◽  
Guodong Liu ◽  
Hailing Zhang ◽  
Xiaoyan Wang ◽  
...  

Human Cell ◽  
2022 ◽  
Author(s):  
Jia-Xi Li ◽  
Jin-Jiang Wang ◽  
Zhou-Feng Deng ◽  
Hao Zheng ◽  
Chun-Mei Yang ◽  
...  

Human Cell ◽  
2022 ◽  
Author(s):  
Youyi Zhao ◽  
Aziz ur Rehman Aziz ◽  
Hangyu Zhang ◽  
Zhengyao Zhang ◽  
Na Li ◽  
...  

Human Cell ◽  
2022 ◽  
Author(s):  
Shohei Takaoka ◽  
Fumihiko Uchida ◽  
Hiroshi Ishikawa ◽  
Junko Toyomura ◽  
Akihiro Ohyama ◽  
...  

Human Cell ◽  
2022 ◽  
Author(s):  
Han Zhao ◽  
Yuxin Tong ◽  
Siwei Pan ◽  
Zhendong Qiu ◽  
Pengfei Liu ◽  
...  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document