SCIENCEGATE

Positive Effect

H-INDEX

110
(FIVE YEARS 37)

Total Documents

23,928
(FIVE YEARS +10,000)

2021 ◽
Vol 6 ◽
pp. 59
Author(s):
Sarah Strohmaier
Karl M. Homans
Sabina Hulbert
Sebastian J. Crutch
Emilie V. Brotherhood
Emma Harding
Paul M. Camic

2021 ◽
Vol 16(5)
pp. e0251304
Author(s):
Russell Palmer
Hannah Anderson
Brooke Richards
Michael D. Craig
Lesley Gibson

2021 ◽
Author(s):
Linglong Hu
Juxiang Wang
Zhen Huang
Zhou Yang
Tingting Huang
Yao Wang
Min Chen
Yuan Li
Haixia Zhou

2021 ◽
Vol 9(5)
pp. 53
Author(s):
Marco Freschi
Matteo Di Virgilio
Gabriele Zanardi
Marco Mariani
Nora Lecis
Giovanni Dotelli

Author(s):
Yue Lu
Yao Qi
Li Li
Yuhong Yan
Danni Yao
Jingwen Deng
Hao Deng
Qubo Chen
Hengjun Gao
Ling Han
Chuanjian Lu