SCIENCEGATE

Basic Medical

H-INDEX

23
(FIVE YEARS 8)

Total Documents

828
(FIVE YEARS 422)

Author(s):
Meghan Maslanka
John C. Carlson
Estaban Gershanik
Yanti Turang
Jacob Hurwitz
Michelle Warren
Joseph Kanter

2021 ◽
pp. svn-2021-000909
Author(s):
Yixin Sun
Guoyu Zhou
Jingnan Feng
Lu Chen
Guozhen Liu
Jinxi Wang
Qingliang Wang
Junyou Yu
Xiwang Yang
Zheng Yang
Pei Gao
Shengfeng Wang
Siyan Zhan

2021 ◽
Vol Volume 12 ◽
pp. 431-438
Author(s):
Daniel Teshome
Chalachew Tiruneh
Leykun Berhanu
Gete Berihun

Author(s):
Kamil Krzyżanowski
Daniel Ślęzak
Sebastian Dąbrowski
Przemysław Żuratyński
Wioletta Mędrzycka-Dąbrowska
Paulina Buca
Paweł Jastrzębski
Marlena Robakowska

2021 ◽
Vol 21(1)
Author(s):
Jielin Du
Jiajia Xie
Yan Qian
Mingyue Wu
Wenjing Huang
Jin Yin
Xin Peng
Dan Deng


2021 ◽
Vol 45(2)
pp. 269-275
Author(s):
Kai-Feng Li
Bo-Zhi Liu
Fei-Fei Wu
Xia-Cheng Sun
Fei Tian
You-Sheng Wu
Le-Le Ji
Nan-Nan Liu
Hai-Feng Zhang
Ya-Yun Wang