SCIENCEGATE

Homocysteine Level

H-INDEX

32
(FIVE YEARS 8)

Total Documents

433
(FIVE YEARS 186)

2021 ◽
Vol 13(2)
pp. 120-127
Author(s):
Md Shamim Reza
AM Asif Rahim
AHM Bashar
M Shahidul Islam
SAN Alam

2021 ◽
Vol 112(2)
Author(s):
Jing LIU
Yan JIANG
Deshui LIU
Hao ZHANG
Tuantuan CHEN
Guangping ZHANG
Hongbin LIU
Shu DU
Zaihong LIN
Yan JIN
Xiaohua LI

2021 ◽
pp. 1-9
Author(s):
Gihwan Byeon
Min Soo Byun
Dahyun Yi
Jun Ho Lee
So Yeon Jeon
Kang Ko
Gijung Jung
Jun-Young Lee
Yu Kyeong Kim
Yun-Sang Lee
Koung Mi Kang
Chul-Ho Sohn
Dong Young Lee

2021 ◽
Vol 13(3)
pp. 906
Author(s):
Sehoon Park
Soojin Lee
Yaerim Kim
Semin Cho
Kwangsoo Kim
Yong Chul Kim
Seung Seok Han
Hajeong Lee
Jung Pyo Lee
Kwon Wook Joo
Chun Soo Lim
Yon Su Kim
Dong Ki Kim

2021 ◽
Vol 17(01)
pp. 15-19
Author(s):
Sant Chaiyodsilp
Sirada Phuriwattanapong
Weerapong Chaiyaphak
Somwong Chaiyodsilp
Phasuk Pruisart

2021 ◽
Vol 19(1)
Author(s):
Wanqin Feng
Yan Zhang
Yuan Pan
Yi Zhang
Minjuan Liu
Yuxin Huang
Yuanling Xiao
Wenyu Mo
Junjie Jiao
Xiaoyang Wang
Dan Tian
Lixia Yang
Ying Ma