SCIENCEGATE

Improve Clinical Outcome

H-INDEX

33
(FIVE YEARS 10)

Total Documents

292
(FIVE YEARS 157)

2021 ◽
Vol 11(1)
Author(s):
Howon Lee
Silvia Park
Jae-Ho Yoon
Byung-Sik Cho
Hee-Je Kim
Seok Lee
Dong-Wook Kim
Nack-Gyun Chung
Bin Cho
Kyoung Bo Kim
Jaeeun Yoo
Dong Wook Jekarl
Hyojin Chae
Jihyang Lim
Myungshin Kim
Eun-Jee Oh
Yonggoo Kim

2021 ◽
Author(s):
Jesús Troya García
Paul Bastard
Laura Planas-Serra
Pablo Ryan
Montse Ruíz
María de Carranza
Juan Torres
Amalia Martínez
Laurent Abel
Jean-Laurent Casanova
Aurora Pujol

2021 ◽
pp. 000313482199867
Author(s):
Keiichi Okano
Hironobu Suto
Minoru Oshima
Yasuhisa Ando
Hiroyuki Matsukawa
Hideki Kamada
Hideki Kobara
Tsutomu Masaki
Yasuyuki Suzuki

Author(s):
Mark J. Schuuring
Ivana Išgum
Bernard Cosyns
Steven A. J. Chamuleau
Berto J. Bouma

2021 ◽
Author(s):
Yidong Zhou
Yaping Xu
Changjun Wang
Yuhua Gong
Yanyan Zhang
Ru Yao
Peng Li
Xiuli Zhu
Jing Bai
Yanfang Guan
Xuefeng Xia
Ling Yang
Xin Yi
Qiang Sun