SCIENCEGATE

Educational Process

H-INDEX

23
(FIVE YEARS 11)

Total Documents

8,486
(FIVE YEARS 7,097)

2021 ◽
Vol 10(39)
pp. 117-128
Author(s):
Peter A. Ukhov
Anatoly V. Ryapukhin
Natalia A. Biriukova
Anna K. Biryukova

Author(s):
Viktor Shurygin
Anna Berestova
Tatiana Litvinova
Eugeny Kolpak
Alesya Nureyeva

2021 ◽
Vol 13(2)
pp. 297-306
Author(s):
Rina S. Khammatova
Olga V. Gribkova
Muliat M. Tkhugo
Olga B. Ushakova
Nina N. Shchetinina
Ekaterina I. Krasheninnikova
Maria A. Erofeeva

2021 ◽
Vol 14(33)
pp. e15616
Author(s):
Sandugash Kairkhanovna Moldabekova
Aigul Zhumageldinovna Sakhariyeva
Kulzhanat Nurymzhanovna Bulatbayeva
Dlimbetova Gaini Karekeevna
Zhukenova Alma Karisovna

2021 ◽
Vol 13(9)
pp. 5049
Author(s):
Andrzej Paszkiewicz
Mateusz Salach
Paweł Dymora
Marek Bolanowski
Grzegorz Budzik
Przemysław Kubiak