SCIENCEGATE

Maximum Diameter

H-INDEX

38
(FIVE YEARS 13)

Total Documents

606
(FIVE YEARS 271)

2021 ◽
Vol 7(2)
pp. 189-201
Author(s):
Drew J. Braet
Jonathan Eliason
Yunus Ahmed
Pieter A. J. van Bakel
Jiayang Zhong
Zhangxing Bian
Carlos Alberto Figueroa
Nicholas S. Burris

Author(s):
Ying Wei
Cheng-zhong Peng
Shu-rong Wang
Jun-feng He
Li-li Peng
Zhen-long Zhao
Xiao-jing Cao
Yan Li
Ming-an Yu

2021 ◽
Author(s):
Ming-Zhe Zhao
Runmin Chi
Ying Yu
Qunshan Wang
Jian Sun
Pengpai Zhang
Bo Liu
Xiangfei Feng
Wei Li
Yan Zhao
Binfeng Mo
Mu Chen
Rui Zhang
Chang-Qi Gong
Yichi Yu
Yigang Li

2021 ◽
Vol 7(1)
Author(s):
En Amada
Hirofumi Kawakubo
Satoru Matsuda
Shuhei Mayanagi
Rieko Nakamura
Tomoyuki Irino
Norihito Wada
Shuji Mikami
Yuko Kitagawa