SCIENCEGATE

Fold Increase

H-INDEX

104
(FIVE YEARS 24)

Total Documents

3,431
(FIVE YEARS 1,108)

2021 ◽
Vol 14(5)
pp. 453
Author(s):
Gabriela Wiergowska
Dominika Ludowicz
Kamil Wdowiak
Andrzej Miklaszewski
Kornelia Lewandowska
Judyta Cielecka-Piontek

2021 ◽
Author(s):
Peixu Wang
Fuqiang Gao
Wei Sun
Zirong Li
Xinjie Wu
Lijun Shi
Xin Xu
Tengqi Li
Xiaoyu Fan
Chengxin Li
Zhizhuo Li